Mokyklos nuostatai

                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

                                                                                2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.T2-1

 

 

 

JURBARKO R. SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos veiklos sritį ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, mokyklos veiklos organizavimą ir valdymą, mokyklos bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę, mokyklos savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.

2. Oficialus švietimo įstaigos pavadinimas – Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla, sutrumpintas pavadinimas – Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla). Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190919221.

3. Remiantis istoriniais šaltiniais Mokykla įsteigta 1844 metais. 1998 metais Mokyklai suteiktas Jurgio Baltrušaičio vardas.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

5. Savininkė – Jurbarko rajono savivaldybė.

6. Mokyklos adresas – Šaltinio g. 22, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav.

7. Švietimo įstaigos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

8. Švietimo įstaigos tipas – pagrindinė mokykla.

9. Pagrindinė Mokyklos paskirtis – ugdymas, mokymo kalba – lietuvių.

10. Mokyklos mokymo formos yra šios: grupinis ir pavienis.

11.Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas.

12.Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

13. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

14. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

15. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos teisės aktais  ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

16. Mokyklos veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877):

16.1. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

16.1.1. pagrindinė veiklos sritis –  pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

16.1.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

16.1.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

16.1.2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

16.1.2.3 pradinis ugdymas, kodas 85.20;

16.1.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

16.1.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

16.1.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

16.2. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

16.2.1. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksplotavimas, kodas 68.20;

16.2.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

16.2.3. sporto įrenginių eksplotavimas, kodas 93.11;

16.2.4. kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10.

17. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai.

18. Mokyklos uždaviniai:

18.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

18.2. pradinio ugdymo programos:

18.2.1. sukurti ugdymui (si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo (si) erdvę;

18.2.2. ugdymo procese atsižvelgti į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius ypatumus;

18.2.3. taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;

18.2.4. sukurti ugdymo turinį, atitinkantį ugdymo tikslus, jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus;

18.2.5. naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;

18.2.6. taikyti ugdančią, skatinančią, psichofizines vaiko galias tausojančią vertinimo sistemą;

18.2.7. teikti neformalųjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį vaiko individualybę;

18.2.8. teikti vaikui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją ir kt. pagalbą;

18.2.9. teikti ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą nuo antros klasės;

18.3. pagrindinio ugdymo programos:

18.3.1. užtikrinti darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą;

18.3.2. sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo (kalbinį, matematinį, gamtamokslinį ir technologinį raštingumą) ir kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai spręsti iškylančius asmeninio ir socialinio gyvenimo klausimus;

18.3.3. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandienio gyvenimo ir ateities poreikius;

18.3.4. atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

18.3.5. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

18.3.6. puoselėti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti.

19. Mokykla atlieka šias funkcijas:

19.1. formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą;

19.1.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams;

19.3. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus;

19.4. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius  programų modulius;

19.5. sudaro neformaliojo švietimo programas;

19.6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus;

19.7. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių integruotą mokymą;

19.8. sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai;

19.9. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

19.10. vykdo sveikos ir saugios gyvensenos prevencines programas;

19.11. vykdo privalomo mokymosi kontrolę;

19.12. nustatyta tvarka vykdo mokinio minimalios ar vidutinės priežiūros priemones;

19.13. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams;

19.14. Mokyklos valdymą grindžia demokratiniais principais, sudaro sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, skatina mokinių organizacijų veiklą;

19.15. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus;

19.16. kuria Mokykloje modernią informavimo sistemą;

19.17. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

19.18. kuria Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

19.19. vykdo Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

19.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, Mokyklos valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas vykdantys darbuotojai, kiti administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir Mokyklos partneriai.

20. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais;

21.2. įstatymų nustatyta tvarka jungtis  į asociacijas ir klubus, dalyvauti jų veikloje;

21.3. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

21.4. vykdyti neformaliojo švietimo programas;

21.5. teikti švietimo pagalbą;

21.6. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose;

21.7. teikti investicinių projektų paraiškas Europos Sąjungos finansinei paramai gauti;

21.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo  nustatyta tvarka;

21.9. reikalauti iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybės už mokinio materialinės žalos padarymą;

21.10. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

22. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, privalo:

22.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

22.2. užtikrinti geros kokybės švietimą, ugdymo ir švietimo programų vykdymą;

22.3. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

22.4. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei, viešai skelbti informaciją apie Mokyklos veiklą;

22.5. užtikrinti Mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklą įgyvendinant teisės aktų nustatytus reikalavimus;

22.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

23. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

23.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarę Mokyklos taryba ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

23.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

23.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir kuris yra suderintas  su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.

24. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris į pareigas skiriamas atviro konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Jurbarko rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.

25. Direktorius:

25.1. tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

25.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareiginius nuostatus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

25.3. viešai skelbia informaciją apie Mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

25.4. atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą,  užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priima sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.5. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano, švietimo programų  rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

25.6. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, atsako už Mokyklos veiklos rezultatus;

25.7. įstatymų nustatyta tvarka kartu su Mokyklos taryba sprendžia klausimą dėl leidimo ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis;

25.8. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti ugdytiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, nustatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

25.9. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

25.10. priima mokinius Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;

25.11. tvirtina Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles;

25.12. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

25.13. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

25.14. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;

25.15. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;

25.16. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

25.17. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

25.18. vykdo kitas funkcijas, nustatytas pareigybės aprašyme, Mokyklos nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

25.19. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje;

25.20. atsako už demokratinį Mokyklos valdymą ir bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;

25.21. atsako už Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą.

26. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas pirmininkas. Metodinių grupių pirmininkai sudaro metodinę tarybą. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

 

V. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

          27. Mokinių teisės:

          27.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias Mokykloje švietimo programas, mokymo formas;

         27.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

         27.3. turi teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;

        27.4. sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

        27.5. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;

        27.6. į psichologinę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, dalinę sveikatos priežiūrą Mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

        27.7. į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai,rūpintojai);

        27.8. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

        27.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

        27.10. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

        27.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises, gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;

       27.12. gauti valstybės paramą (nemokamą maitinimą), jei šeima gauna mažas pajamas, vadovaujantis Mokyklos steigėjo nustatyta tvarka;

        27.13. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

        28. Mokinių pareigos:

        28.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

        28.2. stropiai mokytis pagal savo sugebėjimus;

        28.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

        28.4. nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties; praleidus pateikti klasės auklėtojui pateisinantį dokumentą;

        28.5. laikytis mokinio elgesio taisyklių Mokykloje, priimtų elgesio normų viešose vietose;

        28.6. pagarbiai bendrauti su mokytojais, tėvais, suaugusiais ir vaikais, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

        28.7. dalyvauti Mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose, sąžiningai atliekant skirtas užduotis;

        28.8. gerbti ir tausoti savo gimtąją kalbą, kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;

        28.9. dalyvauti valstybinių švenčių minėjimuose, Mokyklos organizuojamuose renginiuose.

        29. Mokinių atsakomybė:

        29.1. mokiniui už pareigų nevykdymą gali būti taikomos drausminės auklėjamojo poveikio priemonės: pastaba, netinkamo elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, kitos įstatymų nustatytos poveikio priemonės;

         29.2. mokiniui už nuolatinius ir piktybinius teisėtvarkos pažeidimus, taip pat už pavojingą (nusikalstamą) veiklą, jeigu dėl jo amžiaus, sveikatos būklės ar kitų aplinkybių negalima taikyti administracinės ir baudžiamosios atsakomybės, gali būti taikomos šios priverčiamosios auklėjamojo poveikio (drausminimo) priemonės:

          29.2.1. įspėjimas;

          29.2.2. įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį;

          29.2.3. svarstymas mokyklos Mokytojų tarybos posėdyje, dalyvaujant mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams);

          29.2.4. kitos įstatymų numatytos priemonės (atsižvelgiant į vaiko amžių, jo padaryto pažeidimo pobūdį, kitas aplinkybes).

          30. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės:

          30.1. nemokamai gauti informaciją apie Mokyklos veiklą, švietimo programas, mokymo formas;

          30.2. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą;

          30.3. gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) ir mokymo(si) sąlygas, elgesį ir jo pasiekimus;

          30.4. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

          30.5. kartu su mokytojais spręsti vaiko palikimo kartoti kursą klausimą.

          31. Tėvų (globėjų) pareigos:

          31.1. 7 metų sulaukusį vaiką leisti į mokyklą;

          31.2. užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Mokyklos lankymą, informuoti pedagogus apie vaiko ligą ar kitas neatvykimo į Mokyklą priežastis, pateikti pateisinantį dokumentą klasės vadovui;

          31.3. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

         31.4. bendradarbiauti su Mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymo(si) klausimus;

         31.5. parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) dalyką;

         31.6. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;

         31.7. užtikrinti vaiko parengimą Mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą;

          31.8. pasitikėjimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darbštų, iniciatyvų vaiką, gebantį savarankiškai veikti ir prisiimti atsakomybę;

          31.9. užtikrinti, kad vaikas mokytųsi iki 16 metų;

          31.10. nustatyta tvarka laiku mokėti už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ar priešmokyklinėje grupėje.

         32. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė:

         32.1. tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie pažeidžia vaiko teises, vengia arba nevykdo pareigos auklėti, mokyti, prižiūrėti, išlaikyti vaiką, žiauriai su juo elgiasi ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis bei pareigomis, taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė;

         32.2. dėl pažeidimų pats mokinys ar mokyklos administracija turi teisę kreiptis pagalbos į Vaiko teisių apsaugos, teisėsaugos ar kitą instituciją, kuri privalo imtis įstatymų nustatytų priemonių;

          32.3. mokiniui piktybiškai sugadinus Mokyklos inventorių, patalpas, bibliotekos knygas, vadovėlius, mokymo priemones, nuostolius atlygina arba sutvarko, suremontuoja mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

          33. Mokytojų teisės:

          33.1. siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

          33.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

          33.3. būti atestuotiems ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

          33.4. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

         33.5. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

         33.6. dalyvauti pagrindinės Mokyklos baigimo pasiekimų patikrinimo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose;

         33.7. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ir susivienijimus;

         33.8. atostogauti mokinių atostogų metu;

         33.9. vertinti Mokyklos vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą.

         34. Mokytojų pareigos:

         34.1. pagal vaikų, mokinių siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant gerus ugdymo rezultatus; ieškoti ugdymo turinį atitinkančių veiklos formų ir metodų;

         34.2. užtikrinti geros kokybės ugdymą;

         34.3. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;

         34.4. pritaikyti integruotiems specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones, bendradarbiauti su Vaiko gerovės komisija;

         34.5. padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos ar saviugdos poreikius;

         34.6. tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka dalyvauti atestacijoje;

         34.7. laikytis mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų;

         34.8. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

         34.9. nuolat informuoti klasių vadovus, pagalbos mokiniui specialistus apie mokinių elgesį, ugdymo(si) poreikius, galimybes ir pasiekimus,

         34.10. tinkamai tvarkyti pedagoginės veiklos dokumentus;

         34.11. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti Mokyklos vadovą, socialinį pedagogą bei Vaiko teisių apsaugos tarnybą;

          34.12. dalyvauti valstybinių švenčių minėjimuose, Mokyklos organizuojamuose renginiuose.

         35. Mokytojų atsakomybė:

          35.1. mokytojai, kurie neatlieka tinkamai savo pareigų, fiziškai ar moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų numatyta tvarka;

          35.2. mokytojai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą pamokų, neformaliojo ugdymo, Mokykloje organizuojamų renginių, ekskursijų, išvykų, žygių metu, kai jie elgiasi pagal aptartas taisykles, jų laikosi;

          35.3. mokytojams, pažeidusiems darbo drausmę, vidaus darbo tvarkos taisykles, pareiginius nuostatus bei šiuos nuostatus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

         36. Klasės auklėtojo teisės:

         36.1. bendradarbiauti su Mokyklos administracija, klasėje dirbančiais mokytojais, kitais darbuotojais iškilusioms problemoms spręsti;

         36.2. kelti kvalifikaciją darbo su auklėjamąja klase tema;

         36.3. rūpintis, kad ugdytiniams būtų sudarytos tinkamos saugios ugdymo(si) sąlygos;

         36.4. bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, iškilus problemoms kreiptis į vaiko teises ginančias institucijas dėl netinkamo auklėjimo ar blogų gyvenimo sąlygų.

          37. Klasės auklėtojo pareigos ir atsakomybė:

          37.1. rūpintis ugdytinių saugumu, tinkamomis ugdymo(si) sąlygomis;

          37.2. periodiškai supažindinti mokinius su mokinių elgesio taisyklėmis, jų elgesio viešose vietose, gamtoje, keliuose taisyklėmis;

          37.3. kiekvienų mokslo metų pradžioje rengti klasės ugdymo planus pagal metodinius reikalavimus, esant pasikeitimams juos koreguoti ar papildyti, prireikus pateikti juos Mokyklos administracijai;

          37.4. kaupti savo darbo patirtį ir skleisti ją tarp kolegų, bendradarbiauti su Mokyklos administracija, mokytojais, kitais darbuotojais;

          37.5. tvarkyti klasės ugdytinių asmens bylas, elektroninį dienyną, rengti ugdytinių ugdymo(si) rezultatų ataskaitas;

          37.6. rūpintis auklėtinių su specialiaisiais poreikiais ugdymo(si) problemomis, klasės savivalda;

          37.7. užtikrinti klasės auklėtinių dalyvavimą renginiuose, konkursuose, varžybose ir kitoje neformaliojo ugdymo veikloje;

          37.8. bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais), nuolat informuoti juos apie ugdytinių elgesio ir mokymosi rezultatus;

          37.9. vykdyti narkomanijos ir žalingų įpročių prevencinį darbą;

          37.10. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti mokyklos vadovą, socialinį pedagogą bei Vaiko teisių apsaugos tarnybą.

38. Ikimokyklinės grupės auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, muzikos vadovo, socialinio pedagogo, pagalbos mokiniui specialistų, aptarnaujančio personalo teisės, pareigos ir atsakomybė nurodytos pareiginiuose nuostatuose.

 

VI. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

39. Mokyklos bendruomenė savivaldą organizuoja, kuria jos formas ir institucijas remdamasi Mokyklos filosofija ir švietimo tikslais, Mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

40. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos  taryba, Mokytojų taryba,  Mokinių taryba.

41. Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems Mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

42. Mokyklos taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo ir tęstinumo principais.

43. Mokyklos tarybos priimti nutarimai  yra privalomi visai Mokyklos bendruomenei.

44. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai gali būti Mokyklos tarybos nariais, tačiau negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

45. Mokyklos direktorius gali teikti iš naujo svarstyti tuos Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.

46. Jei Jurbarko rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija, ar švietimo priežiūrą vykdančios instancijos nustato, kad Mokyklos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, siūlo Mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

47. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos taryba.

48. Mokyklos tarybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Mokyklos tarybos nutarimu paprasta balsų dauguma. Inicijuoti Mokyklos tarybos nuostatų pakeitimą gali:

48.1. Mokyklos tarybos narys (-iai);

48.2. mokyklos administracija;

48.3. mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

49. Mokyklos taryba  sudaroma iš 9 narių: 3 tėvų (globėjų, rūpintojų), 3 pedagogų ir trijų 8-10 klasių mokinių.

50. Mokytojus į Mokyklos tarybą atviru balsavimu renka Mokytojų taryba.

51. Tėvai į Mokyklos tarybą renkami visuotiniame susirinkime.

52. Mokinius į Mokyklos tarybą deleguoja Mokinių taryba.

53. Mokyklos taryba renkama trejiems metams (kadencijos metu gali būti pakeičiami mokiniai, kurie baigė Mokyklą ar tėvai, kurių vaikai nebesimoko Mokykloje). Pasibaigus Mokyklos tarybos kadencijai, Mokyklos direktorius organizuoja naujus Mokyklos tarybos rinkimus.  Kadencijos metu  pakeičiami mokiniai, kurie baigė Mokyklą ar tėvai, kurių vaikai nebesimoko Mokykloje.

54. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka Mokyklos tarybos nariai atviru balsavimu pirmojo posėdžio metu. Mokinys negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

55. Mokyklos tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi institucija. Į atšaukto nario vietą išrenkamas naujas narys.

56. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokyklos tarybos posėdis.

57. Mokyklos tarybos posėdį šaukia pirmininkas savo iniciatyva arba Mokyklos tarybos nutarimu. Mokyklos tarybos posėdį gali inicijuoti Mokyklos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui).

58. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

59. Į Mokyklos tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai, administracija, mokytojai, ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys.

60. Mokyklos taryba atlieka šias funkcijas:

60.1. nustato Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;

60.2. suderina Mokyklos strateginį planą, metinį Mokyklos veiklos planą, Mokyklos ugdymo planą, Mokyklos nuostatus, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;

60.3. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia Mokyklos bendruomenę Mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja mokyklos kultūrą;

60.4. pateikia nuomonę apie vadovų ketinimus siekti atestacijos;

60.5. renka Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos pirmininką ir du narius;

60.6. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius;

60.7. svarsto Mokyklos lėšų paskirstymą ir panaudojimą;

60.8. pritaria Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;

60.9. svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo Mokyklos sąskaitoje galimybes, analizuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;

60.10. Mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš Mokyklos klausimus;

60.11. nagrinėja ir vertina Mokyklos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja mokyklos, šeimos, visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus Mokyklos vadovybei;

60.12. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Mokyklos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

61. Mokyklos tarybos nariai turi teisę gauti  informaciją apie Mokyklos veiklą.

62. Mokyklos taryba gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

63. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito  Mokyklos bendruomenei vieną kartą per metus.

64. Mokytojų taryba yra nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

65. Mokytojų taryba savo veikloje vadovaujasi Mokytojų tarybos nuostatais.

66. Mokytojų taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo principais.

67. Mokytojų tarybos nuostatus  tvirtina Mokyklos direktorius.

68. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, sveikatos priežiūros specialistas,bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

69. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius, jei jo nėra – Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

70. Mokytojų tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo taisykles tvarko Mokytojų tarybos sekretorius, išrenkamas atviru balsavimu balsų dauguma.

71. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

72. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso Mokytojų tarybos pirmininkui.

73. Į Mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai, socialiniai partneriai kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisę.

74. Mokytojų taryba:

74.1. inicijuoja Mokyklos kaitos procesus;

74.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;

74.3. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, aptaria ugdymo plano, bendrųjų program įgyvendinimo ir išsilavinimo standartų pasiekimo bei kitus klausimus;

74.4. aptaria praktinius švietimo įgyvendinimo klausimus, svarsto  mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus;

74.5. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;

74.6. analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;

74.7. aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

74.8. priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;

74.9. priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti kursą;

74.10. teikia siūlymus Mokyklos tarybai dėl mokinių šalinimo iš Mokyklos;

74.11. atviru balsavimu renka  atstovus į Mokyklos tarybą ir atstovus į Mokytojų ir  pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;

74.12. svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;

74.13. pareiškia nuomonę apie vadovų ketinimus siekti atestacijos;

74.14. teikia Mokyklos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;

74.15. analizuoja, kaip Mokykla vykdo veiklos ir ugdymo programas;

74.16. Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos nuostatai, patvirtinti direktoriaus.

75. Mokykloje veikia Mokinių taryba. Ji yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems Mokyklos mokiniams.

76. Mokinių taryba:

76.1. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo, socialinės veiklos;

76.2. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

76.3. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

76.4. deleguoja narius į Mokyklos tarybą bei rajono mokinių parlamentą;

76.5. bendradarbiauja su Mokyklos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;

76.6. padeda organizuoti sveikos ir saugios gyvensenos  prevencijos programas.

77. Mokinių tarybą sudaro  po du deleguotus  5–10 klasių atstovus (kiekvienos klasės seniūnas ir seniūno pavaduotojas) ir  vienas dešimtos klasės mokinys (iš viso 13 narių).

78. Mokinių taryba sudaroma vieniems metams.

79. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka Mokinių tarybos nariai dvejiems metams.

80. Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja Mokinių tarybos nuostatai, kuriuos, suderinus su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos direktorius.

 

VII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

81. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius darbuotojus ir ne pedagoginius darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos direktorius.

82. Darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

83. Mokyklos tarybai pasiūlius, jei yra sutaupytų Mokyklos fondo lėšų, mokyklos darbuotojams gali būti mokami priedai prie atlyginimų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus.

84. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojami Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.

 

VIII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

85. Lietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka Mokykla valdo, naudojasi ir disponuoja Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise perduotu savivaldybės turtu (priskirta žeme, pastatais, inventoriumi, mokymo priemonėmis ir kita).

86. Mokykla yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas.

87. Mokyklos lėšas sudaro mokinio krepšelio lėšos, lėšos, skirtos mokymo aplinkai finansuoti, tikslinės lėšos programoms ir projektams vykdyti, rėmėjų ir kitos lėšos.

88. Mokinio krepšelio lėšos naudojamos švietimo ir mokslo ministro patvirtintam ugdymo planui įgyvendinti, mokytojų tobulinimui (si), vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, mokyklos valdymui, mokyklos bibliotekai, pedagoginei socialinei ir psichologinei pagalbai ir kitoms teisės aktų numatytoms reikmėms.

89. Mokykla gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro patalpų nuoma, fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara ir kitos teisėtu būdu gautos lėšos.

90. Mokykla savarankiškai sprendžia, kaip naudoti rėmėjų ir kitas teisėtai gautas lėšas.

91. Nebiudžetinės lėšos naudojamos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

92. Apskaita mokykloje tvarkoma laikantis biudžetinių įstaigų teisės aktų nuostatų, apskaitos tvarkymo reikalavimų ir sąmatose nurodyto išlaidų klasifikavimo pagal atskirus straipsnius.

93. Mokykla savarankiškai vykdo finansinę ūkinę veiklą.

94. Finansines operacijas vykdo Mokyklos vyriausiasis buhalteris. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

95. Finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis finansinės veiklos kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Mokyklos direktoriaus įsakymu, ir minimaliais finansų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

96. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

97. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Jurbarko rajono savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

98. Mokykla turi interneto svetainę (www.skirsnemune.com), atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nustatyta informacija visuomenei apie mokyklos veiklą.

99. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Jurbarko rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.

100. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

101. Mokyklos buveinė keičiama, Mokyklos filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

102. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma mokyklos struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Mokyklos direktorė                                                                                                                                                                   Dainora Saulėnienė

 

 

PRITARTA

Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio

 pagrindinės Mokyklos tarybos

2014 m. gruodžio 17 d.

 posėdžio protokolu Nr.6