Administracija

Dainora Saulėnienė, mokyklos direktorė

Tel.nr. 8 447 47267

El.paštas: direktore@skirsnemune.com
1994 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, istorijos mokytojos ir socialinės pedagogės kvalifikacija
1998 m.  Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas perkvalifikavimo studijų skyrius, vokiečių kalbos mokytoja
2004 m. suteikta vokiečių k. mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
2011 m. suteikta istorijos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 ,,Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija) patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 punktu, kviečiame mokyklos bendruomenę susipažinti su Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Pasiūlymus dėl veiklos ataskaitos galima pateikti iki 2023 m. sausio 30 d. Mokyklos tarybai el.p.:  ramune.urboniene@skirsnemune.com

 

Rasa Vyčienė, pavaduotoja ugdymui

Tel.nr. 8 447 47267

el. p. pavaduotoja@skirsnemune.com
2004 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, geografijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija
2008 m. suteikta vyresniosios geografijos mokytojo kvalifikacinė kategorija

Edita Lendraitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Tel.nr.  8 685 29685

el. p. edita.lendraitiene@skirsnemune.com
2009 m. Kauno kolegija, vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir finansininko profesinė kvalifikacija