Smurto prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

                                                        PATVIRTINTA
                                                        Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos
                                                        direktoriaus 2017 m. spalio 23 d.
                                                        įsakymu Nr. V- 135

SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos (toliau–mokyklos) smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas (toliau–aprašas) parengtas vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190, „Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis“, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2016 m. spalio18 d. Nr. XII-2685), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (2017 m. vasario 14 d. Nr. XIII-204), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, kitais įstatymų įgyvendinamais teisės aktais.

2. Aprašo paskirtis – padėti mokyklos bendruomenei užtikrinti psichologiškai, dvasiškai, fiziškai sveiką ir saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką.

3. Aprašas nustato smurto stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą mokykloje.

4. Aprašo tikslas - siekiant ugdyti pozityvų mokinių elgesį ir sukurti draugišką bei saugią

atmosferą, nustatyti, kokie turi būti daromi veiksmai individualiu, klasės, mokyklos, šeimos lygmeniu.

5. Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:

5.1. į smurtą būtina reaguoti nepriklausomai nuo jo turinio (dėl socialinės padėties, lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, religinės, tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ir (ar) kt.) ir formos;

5.2. kiekvienas mokyklos bendruomenės narys reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės, tautinės priklausomybės ir (ar) kitų asmens ypatybių;

5.3. mokykloje draudžiama bet kokia smurto forma, nukreipta:

       5.3.1. mokinių prieš mokinius;

       5.3.2. mokyklos darbuotojų prieš mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus);

       5.3.3. mokinių prieš mokyklos darbuotojus;

       5.3.4. vienų mokyklos darbuotojų prieš kitus darbuotojus;

       5.3.5. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prieš mokinius, mokyklos darbuotojus.

6. Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą;

6.2. Smurtautojas – asmuo, smurtaujantis artimoje aplinkoje;

6.3. Smurtą patyręs asmuo - asmuo, prieš kurį buvo panaudotas smurtas ar tapęs smurto liudininku;

6.4. Smurto stebėtojas – asmuo, matęs ar žinantis apie įvykusį smurtą;

6.5. Smurto prevencija – nuolatinis procesas, apimantis esamų arba potencialiai galimų problemų identifikavimą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio įsivertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą;

6.6. Smurto intervencija – pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos atstovų, kitų mokyklos darbuotojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto stabdymą bei teikiamos pagalbos priemonių visumą;

6.7. Smurto formos:

       6.7.1. fizinis smurtas – tiesioginiai ar netiesioginiai tyčiniai fiziniai veiksmai prieš asmenį, taip pat fizinės bausmės, sukeliantys asmeniui skausmą, darantys žalą arba keliantys pavojų jo gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui;

       6.7.2. psichologinis smurtas – nuolatinis asmens teisės į individualumą pažeidinėjimas, asmens žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos asmens raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, darantys žalą arba keliantys pavojų asmens gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui;

       6.7.3. seksualinis smurtas – seksualiniai veiksmai su vaiku, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio seksualiniai veiksmai su juo neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, arba seksualiniai veiksmai su asmeniu, kai naudojama prievarta, jėga ar grasinama arba piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia ar įtaka asmeniui, taip pat ir šeimoje, arba piktnaudžiaujama itin pažeidžiama asmens padėtimi, ypač dėl jo psichinės ar fizinės negalios ar priklausomumo; taip pat asmens išnaudojimas prostitucijos, pornografijos tikslams, verbavimas, pornografijos rodymas, vaikų tvirkinimas arba kitos asmenų seksualinio išnaudojimo formos;

       6.7.4. patyčios – psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės kitam asmeniui daromi tyčiniai pasikartojantys veiksmai, kuriais siekiama pažeminti jo reputaciją ar orumą, jį įžeisti, įskaudinti ar kitaip sukelti jam psichologinę ar fizinę žalą;

       6.7.5. patyčios kibernetinėje erdvėje (elektroninės patyčios) – patyčios iš kito asmens naudojantis informacinėmis technologijoms ir (ar) informacinės visuomenės informavimo priemonėmis, siekiant įbauginti tą asmenį, pakenkti jo reputacijai ar kitokiu būdu jį pažeminti, neatsižvelgiant į tai, ar patyčių informacija siunčiama asmeniškai, ar paskleidžiama neapibrėžtam gavėjų skaičiui;

       6.7.6. vaiko nepriežiūra – nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, darantys žalą ar keliantys pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai.

II SKYRIUS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA MOKYKLOJE

7. Smurto patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi mokyklos veiklos dalis, jos planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi mokyklos direktorius, Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) nariai, klasių vadovai, vykdyme dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai.

8. Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymui vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Vyčienė.

9. Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinime dalyvauja mokyklos VGK nariai:

9.1. inicijuoja ir koordinuoja anoniminės vaikų apklausos vykdymą ir apibendrina jos rezultatus;

9.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasių vadovų dėl mokykloje fiksuotų pranešimų apie patyčias ir atlieka jų analizę;

9.3. remiantis apklausos ir pranešimų apie patyčias analizės duomenimis, rengia patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą;

9.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį mokyklos VGK posėdyje;

9.5. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo, mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos srityje ir kt. klausimais;

 9.6. mokykla, vykdydama veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių prevenciją, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos bendruomene, savivaldybėje esančiomis įstaigomis ar organizacijomis, kt. suinteresuotais asmenimis;

9.7. atlieka kitus apraše numatytus veiksmus.

10. Klasės vadovai kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias, informuoja mokyklos VGK narius, koordinuojančius tvarkos vykdymą, apie prevencijos, intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje, teikia kt. svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.

III SKYRIUS

SMURTO IR PATYČIŲ INTERVENCIJA MOKYKLOJE

11. Visi mokyklos bendruomenės nariai nepriklausomai nuo smurto dalyvių lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės, tautinės priklausomybės ir (ar) kitų asmens ypatybių reaguoja į smurtą ir jį nedelsdami stabdo:

11.1. primena smurtautojui, kad smurtas mokykloje netoleruojamas, mokinio elgesio taisykles;

11.2. nutraukia bet kokius smurtavimo veiksmus; esant elektroninėms patyčioms, išsaugo įrodymus. Gali taikyti papildomas poveikio priemones smurtautojui (ugdymo vietos pakeitimas, pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas kai kyla pavojus sveikatai, gyvybei ir kt.);

11.3. jei mokiniui reikia skubios medicininės ar kitokios pagalbos, smurtą pastebėjęs asmuo kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ir kt.) ir (ar) institucijas (medicininę pagalbą, policiją).

12. Smurtą pastebėjęs ar patyręs mokinys kreipiasi į bet kurį mokyklos darbuotoją, kuriuo pasitiki  (Aprašo 3 priedas).

13. Bendruomenės narys, pastebėjęs ar gavęs informaciją apie smurto atvejį:

13.1. nedelsiant informuoja klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ir kartu su juo, užpildo Pranešimo apie smurto atvejį formą (Aprašo 2 priedas); esant elektroninėms patyčioms, perduoda išsaugotus įrodymus;

13.2. Socialinis pedagogas apie smurto atvejį informuoja mokyklos direktorių (jam nesant direktoriaus pavaduotojui ugdymui);

13.3. direktorius (jam nesant direktoriaus pavaduotojas ugdymui) kartu su socialiniu pedagogu, ir VGK pirmininku priima sprendimą dėl švietimo pagalbos priemonių taikymo.

14. Socialinis pedagogas:

14.1. užpildytą Pranešimo apie smurto atvejį formą (Aprašo 2 priedas) registruoja Smurto

atvejų registracijos žurnale (Aprašo 1 priedas), kuris saugomas socialinio pedagogo kabinete;

14.2. apie smurto atvejį informuoja klasės vadovą;

14.3. kartu su psichologu, VGK pirmininku, klasės vadovu imasi spręsti smurto atvejo situaciją;

14.4. inicijuoja pokalbį su smurtą patyrusiu mokiniu su smurtautoju;

14.5. esant sudėtingesnei situacijai, inicijuoja VGK posėdį.

15. Klasės vadovas, gavęs informaciją apie įtariamą ir (ar) įvykusį smurto atvejį:

15.1. bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu);

15.2. tą pačią dieną (vėliausiai – kitą) informuoja smurtą patyrusio mokinio ir smurtavusio mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);

15.3. stebi situaciją ir pokyčius.

16. VGK įvertinusi turimą informaciją:

16.1. numato veiksmų planą (gali būti individualūs pokalbiai su skriaudėju, skriaudžiamuoju, stebėtoju, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klase ir kt.), supažindina su to plano nevykdymo pasekmėmis, esant poreikiui veiksmų planą koreguoja;

16.2. vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja pakartotinius posėdžius

situacijos įvertinimui;

16.3. informuoja mokyklos direktorių apie esamą situaciją, pokyčius.

17. Smurtavusiam ir smurtą patyrusiam mokiniui nedelsiant teikiama pirminė psichologinė pagalba. Tolesnės psichologinės pagalbos trukmę smurtavusiam ir smurtą patyrusiam mokiniui, tėvams (globėjams, rūpintojams) nustato psichologas, įvertinęs kiekvieno smurto epizodo aplinkybių visumą ir atsižvelgdamas į švietimo ir mokslo ministro nustatytą psichologinės pagalbos teikimo tvarką.

18. Įtarus, kad mokinys smurtą patiria artimoje aplinkoje, bet kuris mokyklos bendruomenės narys nedelsdamas informuoja mokyklos direktorių, kuris perduoda informaciją vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai valstybės ar savivaldybės institucijai pagal kompetencijas.

19. Jei mokinys smurtauja prieš mokytoją, švietimo pagalbos specialistą ar kitą mokyklos darbuotoją, asmuo, pastebėjęs ir (ar) įtaręs smurtą, informuoja mokyklos direktorių (direktoriaus pavaduotoją ugdymui), kuris kartu su pagalbos specialistais priima sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo.

20. Administracijos atstovui, mokytojui, švietimo pagalbos specialistui ar kitam darbuotojui smurtaujant prieš mokinį, asmuo, pastebėjęs ir (ar) įtaręs smurtą, informuoja mokyklos direktorių (jam nesant direktoriaus pavaduotoją ugdymui), kuris imasi mokyklos dokumentuose numatytų veiksmų.

21. Visiems smurto ir patyčių dalyviams pagal individualius poreikius teikiama švietimo pagalbos specialistų (psichologo, socialinio pedagogo) pagalba.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Su mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu pasirašytinai supažindinami visi mokyklos bendruomenės nariai.

23. Visi dokumentai ir duomenys, susiję su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.

24. Mokyklos smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas yra skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje www.skirsnemune.com

___________________