Kokybės krepšelis

PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-000.

     Projekto tikslas  siekti 5 – 10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo, taikant mokymo individualizavimą, diferencijavimą, patirtinį mokymąsi, sukuriant mokymą(si) skatinančią aplinką. Projekto uždaviniai: individualizuoti ir diferencijuoti ugdymąsi, taikant įvairesnius į(si)vertinimo būdus, įtraukiant mokinius ir tėvus į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą bei pažangos stebėjimą,  sustiprinti mokytojų ir mokinių kompetencijas IKT naudojimo srityje ugdant(is) mokinių bendruosius ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Per dvejus metus mokyklai skirtas finansavimas siekia 49 914 Eur. Projekto metu mokytojams, mokiniams ir jų tėvams bus organizuojami mokymai, seminarai. Mokyklos materialinė bazė pasipildys kompiuterine įranga, bus atnaujintas skaitmeninis turinys.
     Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019 - 2022 m.
     Projekto viešinimo nuoroda Ugdymo sode - https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis